ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en zij moeten worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE de prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt aangegeven op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij/zij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling terugbetaald worden voor alle betaalde bedragen voor de onbeschikbare PRODUCTEN.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink getiteld "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan op elk moment van mening veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om zich terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Teruggavebeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat hij zijn pakje in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan afhalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren, en indien hij binnen deze termijn niet levert, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van producten door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moet worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE de prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij/zij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling terugbetaald worden voor alle betaalde bedragen voor de onbeschikbare PRODUCTEN.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink met de titel "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Indien u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee (2) jaar vanaf de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan te allen tijde van gedachten veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om zich terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Teruggavebeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat deze zijn pakket in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan ophalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en zij moeten worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling, alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN terugbetaald krijgen.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink getiteld "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gepreciseerd dat alle informatie betreffende de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt overgemaakt aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Indien u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan op elk moment van mening veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Retourbeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat hij zijn pakje in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan afhalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren, en indien hij binnen deze termijn niet levert, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van producten door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moet worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE de prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij/zij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling terugbetaald worden voor alle betaalde bedragen voor de onbeschikbare PRODUCTEN.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink met de titel "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24u thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee (2) jaar vanaf de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan op elk moment van mening veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Retourbeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, bevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang worden achtergelaten bij de KLANT, zodat deze zijn pakket kan gaan ophalen in zijn postkantoor of bij de vervoerder.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag terugbetalen dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van producten door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moet worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle nodige informatie te verstrekken voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE de prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen zijn met name inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij/zij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling terugbetaald worden voor alle betaalde bedragen voor de onbeschikbare PRODUCTEN.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink getiteld "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gepreciseerd dat alle informatie betreffende de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt overgemaakt aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24u thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee (2) jaar vanaf de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


Indien een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


Indien een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan te allen tijde van gedachten veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om zich terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Teruggavebeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat deze zijn pakket in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan ophalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en zij moeten worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle nodige informatie te verstrekken voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen zijn met name inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt aangegeven op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling, alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN terugbetaald krijgen.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink met de titel "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
De pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24u thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan te allen tijde van gedachten veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Retourbeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat deze zijn pakket in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan ophalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van producten door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moet worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling, alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN terugbetaald krijgen.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink getiteld "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Indien u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
De pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan op elk moment van mening veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om zich terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Teruggavebeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, gevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN, zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang aan de KLANT worden achtergelaten, zodat deze zijn pakket in zijn postkantoor of bij de vervoerder kan gaan ophalen.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en zij moeten worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT door de VERKOPER.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling, alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN terugbetaald krijgen.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink met de titel "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Indien u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


Indien een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan te allen tijde van gedachten veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Retourbeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, bevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang worden achtergelaten bij de KLANT, zodat deze zijn pakket kan gaan ophalen in zijn postkantoor of bij de vervoerder.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totaal betaalde bedrag voor de PRODUCTEN, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker/natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de internetsite https://www.shop-pausecafe.com website (hierna de "WEBSITE") van RYVIA, SAS geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Troyes onder nummer 329 208 250, met maatschappelijke zetel te RYVIA - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX, Frankrijk Tel: 03.25.718.700, Fax: 03.25.718.710, e-mail: contact@pausecafeoutlet.fr (hierna de "VERDELER").

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Franse consumentenwet heeft iedere consument het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling


BELANGRIJK
Elke bestelling op de INTERNET SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIE


De hierna gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn in de zin van de Franse wet en jurisprudentie. In dit verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING": verwijst naar de eerste aanbieding van de bestelde PRODUCTEN aan de KLANT op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.
 • "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de INTERNET SITE.
 • "TERRITORIE": Groot-Brittannië (met uitzondering van DOM/TOM)


Artikel 2. OBJECT


Deze voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.


De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bestemd is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.


Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De KLANT stemt ermee in deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de INTERNET SITE zijn geplaatst.


Naar deze voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en zij moeten worden geraadpleegd alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af te drukken en een exemplaar te bewaren.


De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN.


Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.


Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE


Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen aantonen.


De KLANT zal gevraagd worden identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de INTERNET SITE. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren via de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@pausecafeoutlet.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.


De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de KLANT te vragen om met alle passende middelen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.


Artikel 5. ORDERS


Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER tracht zo duidelijk mogelijk de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN weer te geven (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen (in deze algemene voorwaarden).


De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.


De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de SITE beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, met name in functie van de beperkingen van zijn leveranciers.


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de in Frankrijk geldende Europese wetgeving en normen.


Artikel 5.2. Bestelprocedure


Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de homepage van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).


5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopmogelijkheden


De KLANT selecteert het (de) PRODUCT(EN) van zijn keuze door het (de) betrokken PRODUCT(EN) aan te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het in het winkelwagentje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wenst.


5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in het winkelwagentje van de KLANT zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van de bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden verzocht zich te identificeren of zich te registreren.


Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft aangemeld/geregistreerd, verschijnt een online formulier dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat.


De KLANT wordt verzocht de inhoud van de bestelling (waaronder de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.


De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle nodige informatie te verstrekken voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN.


Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd.


Geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling te verwerken.


De KLANT moet ook de gekozen leveringswijze aangeven.


5.2.3. Bevestiging van ontvangst


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn doorlopen, verschijnt er een pagina op de INTERNET SITE ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het via het inschrijvingsformulier meegedeelde e-mailadres correct is.


De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.


5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces voert de KLANT de voor de facturering vereiste informatie in (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt).


In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het adres van de LEVERING.


De KLANT moet dan de gekozen betalingswijze specificeren.


Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail aan de KLANT stuurt, vormen een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling, kan de KLANT zijn factuur afdrukken door in te loggen op zijn account op de INTERNET SITE


5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas vanaf deze datum te lopen.


5.4. Prijzen


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze).


De prijzen zijn met name inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan gevolgen hebben voor de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.


Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.


De op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Zij kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of uitverkoop.


De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van grove fout. De toepasselijke prijs is de prijs die op de INTERNET SITE wordt aangegeven op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.


5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


Afhankelijk van het betrokken PRODUCT past de VERKOPER een "just-in-time" voorraadbeheer toe. Daarom hangt de beschikbaarheid van PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, af van de voorraden van de VERKOPER.


De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN.


De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANT kan ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw in voorraad nemen van een PRODUCT.


In elk geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het ogenblik van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te verwittigen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.


De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de uitverkochte PRODUCTEN weer beschikbaar zijn,

Of eerst een gedeeltelijke verzending van de beschikbare produkten en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere produkten beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen ontstaan,


Of een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden dat door de KLANT wordt aanvaard.


Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij onmiddellijk en ten laatste binnen de dertig (30) dagen na betaling, alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN terugbetaald krijgen.


Artikel 6. Herroepingsrecht

RETURN :

De voorwaarden van het herroepingsrecht worden uiteengezet in het "herroepingsbeleid", dat beschikbaar is in bijlage 1 van dit document en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink met de titel "terugzending van producten".

Recht van uitwisseling

EXCHANGE FRANCE :

In geval van maatwisseling, gelieve de herroepingsprocedure te voltooien en vervolgens contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact@pausecafeoutlet.fr of per telefoon op 03.25.718.700 om het onderdeel te reserveren.

UITWISSELING DUITSLAND, BELGIË & LUXEMBURG :

Geen maatwisseling mogelijk. Het zal nodig zijn om de procedure van terugtrekken uit te voeren, en vervolgens aan te bevelen.


Artikel 7. BETALING


7.1. Wijze van betaling


De KLANT kan de producten online op de INTERNET SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methoden.


De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.


De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de SITE.


In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de site wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank Crédit Mutuel, partner van de site, en niet op de site wordt verwerkt.

Betaling in 3 termijnen zonder kosten vanaf 150€ van aankoop

Betaling in 3 termijnen zonder kosten per kredietkaart laat u toe de bestelling op onze handelssite te betalen op de volgende manier

- een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde van de bestelling,

- twee maandelijkse betalingen, elk overeenkomend met een derde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven

Voorbeeld: Voor een aankoop van 150€ op 01/11/2016 betaalt u een voorschot van 50€ en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van 50€ op 01/12/2016, 01/01/2017. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten: 0€

7.2. Beveiliging door 3D Secure-authenticatie

In het kader van de fraudebestrijding heeft de VERKOPER ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de bank Crédit Mutuel, een door Visa en Mastercard ontwikkeld betalingssysteem met 3D-beveiligde authenticatie. Dit systeem van betaling door authenticatie maakt het mogelijk om de veiligheid tijdens uw aankopen te versterken.

7.3. Datum van betaling


In geval van een eenmalige betaling per kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de PRODUCTEN op de Site besteld worden.


In geval van gedeeltelijke LEVERING zal het totale bedrag ten vroegste bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om de bestelling van onbeschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren overeenkomstig de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze voorwaarden.


7.4. Vertraging of weigering van betaling


Indien de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantendienst van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.


In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.


Artikel 8. Bewijs en archivering


Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief BTW wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de consumentenwet.


De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om de transacties te controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract over te leggen.


In geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen aantonen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie waarborgt.


Artikel 9. Overdracht van eigendom


De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling is ontvangen van de KLANT.


De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de KLANT, bij ontvangst door de KLANT of door een door de KLANT aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.


Artikel 10. Levering


De voorwaarden voor de LEVERING van PRODUCTEN worden uiteengezet in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Levering

Transport van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard verzendmethode is Colissimo met tracking en drop-off zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan levering door Colissimo Extra met verplichte handtekening, worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op voordat u deze methode kiest. Welke verzendkeuze u ook maakt, wij zullen u zo snel mogelijk een link geven om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.
Pakketten zijn oversized en beschermd.

Verzendkosten

FRANKRIJK :

Verzendkosten in Colissimo AANGEBODEN zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis of in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 3,50€

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Chronopost 24h Relaisverzending kost 5€ - Chronopost - Express levering in een relaispunt Pakket de volgende dag voor 13u geleverd in het Pickup relais van uw keuze. U wordt per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

Chronopost 24h thuisbezorging 12,50€ - Chronopost - Express thuisbezorging Pakket de volgende dag voor 13u thuisbezorgd. De dag voor de levering wordt u per e-mail en SMS op de hoogte gebracht.

DUITSLAND :

Verzendkosten door Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€

BELGIË :

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6€ zonder handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat uw bestelling bezorgen waar u wilt, thuis

Verzendkosten in Colissimo met handtekening thuis 6,50€

LUXEMBURG :

Porto door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 6,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten in Colissimo 6,50€ met handtekening - Dus Colissimo - La Poste Laat het bezorgen waar u het wilt, thuis

SPANJE:

Verzendkosten in Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten in Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

PORTUGAL :

Levering door Mondial Relay GRATIS

Verzendkosten per Colissimo 9,50€ - La Poste Laat uw bestelling bezorgen in een Point Relais.

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 9,50€ - La Poste

ITALIË :

Verzendkosten per Colissimo met handtekening thuis 6,50€


Artikel 11. Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANT verbindt zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden van Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.


Artikel 12. Garanties


12.1. Garantie van overeenstemming


De VERKOPER is gehouden een conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en overeenstemmend met de beschrijving op de Site. Deze conformiteit houdt tevens in dat het PRODUCT de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van
in advertenties en op etiketten.


In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking.


Het beroep wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee (2) jaar na de LEVERING van het PRODUCT.


In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar keuze de vervanging of de herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


12.2. garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.


Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs indien het PRODUCT niet wordt teruggezonden.


In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen, in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


De VERKOPER is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van de bestelling.


De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gesteld, of worden geacht de onderhavige voorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.


Bovendien wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect met de INTERNET SITE verbonden zijn. Bijgevolg wijst zij elke verantwoordelijkheid voor de op deze sites gepubliceerde informatie af. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.


Artikel 14. Persoonlijke gegevens


De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn klanten, onder meer via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.


De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de INTERNET SITE geplaatste bestellingen te verwerken, om de account van de KLANT te beheren, om bestellingen te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, om hem commerciële prospectiepost, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke communicatie van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.


De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL (d.d. 26/08/2014 onder nummer 1789425 V 0), met het oog op het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.


KLANTEN kunnen zich te allen tijde uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding staat.


De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat deze laatste hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de INTERNET SITE.


De VERKOPER zal de KLANT specifiek vragen of hij wenst dat zijn persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De KLANT kan op elk moment van mening veranderen op de INTERNET SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.


De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of zij commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.


In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de KLANT het recht op toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact.upct@ryvia.fr of door een brief te sturen naar PARC DU GRAND TROYES - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Er is bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsdocument, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.


Artikel 15. Klachten


De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantendienst" ter beschikking op het volgende nummer: 03.25.718.700 (geen toeslag).


Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres RYVIA (UPCT) - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX.


Artikel 16. Intellectueel eigendom


Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.


Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hyperlink naar de INTERNET SITE wil creëren, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.


In geen geval zal deze toestemming van de VERKOPER op permanente basis worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertext links naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.


Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden


Elke wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaart, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt de KLANT niet om deze Algemene Voorwaarden te negeren.


Op alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, is de praktijk van de detailhandel van toepassing, voor ondernemingen met zetel in Frankrijk.


Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de Site, zolang de Site online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.


Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Franse recht.


In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Alvorens zich tot een scheidsrechter of overheidsrechter te wenden, zal echter de voorkeur worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen in geval van geschillen over dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan.


De partij die het onderhandelingsproces op gang wil brengen, stelt de andere partij daarvan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis, met vermelding van de elementen van het geschil. Indien de partijen aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VERKOPER.


Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afsluiting daarvan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar met betrekking tot het geschil waarover wordt onderhandeld. Bij wijze van uitzondering kunnen partijen zich tot de kortgedingrechter wenden of op verzoek een beschikking vragen. Een eventuele procedure voor de kortgedingrechter of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van het minnelijk schikkingsbeding, tenzij zij uitdrukkelijk anders wensen.

Artikel 20: Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


BIJLAGE 1
HERROEPINGSBELEID


Beginsel van terugtrekking


De KLANT heeft het recht om het PRODUCT onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon terug te zenden, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.


Terugtrekkingsperiode


De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Indien de bestelling van de KLANT meerdere PRODUCTEN omvat en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt.


Kennisgeving van het herroepingsrecht


Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing om dit contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : RYVIA - service rétractation Pause Café Outlet - 2 RUE KONRAD ADENAUER - CS 90101 -10303 SAINTE SAVINE CEDEX of contact@pausecafeoutlet.fr.


Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:


HERROEPINGSFORMULIER


Ter attentie van RYVIA - Pauze Café Outlet afhaalservice

Telefoonnummer van de VERKOPER: 03 25 718 700
Faxnummer van de VERKOPER: 03 25 718 718
E-mailadres van de VERKOPER: contact@pausecafeoutlet.fr


Hierbij deel ik u mede dat ik het contract voor de verkoop van het onderstaande PRODUCT
herroep:


Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [____________]/ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, in voorkomend geval, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Leveringsadres:
- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
- Datum


Opdat de herroepingstermijn zou worden gerespecteerd, dient de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Effecten van ontwenning

In geval van terugtrekking door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht van de wens van de KLANT om terug te trekken, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin de KLANT ze heeft ontvangen (zie Retourbeleid).


De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in welk geval deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengt.


De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.


Retourbeleid

Geretourneerde PRODUCTEN mogen niet beschadigd, bevlekt, gewassen, vervormd of gedragen zijn (anders dan om het artikel te passen) en op voorwaarde dat alle labels nog intact zijn

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar

RYVIA (Retour-Eshop)

Activiteitenpark van Grand Troyes

2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.


Retourkosten


De KLANT draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Deze laatste zal volledig worden terugbetaald indien een fabricagefout wordt vastgesteld of indien een verzendingsfout door de VERKOPER wordt vastgesteld.

In geval van omwisseling van maten op hetzelfde PRODUCT zijn de door de KLANT betaalde leveringskosten "heen" en "terug" voor rekening van de VERKOPER.


Toestand van het geretourneerde goed


Het PRODUCT moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten.


De KLANT is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed ten gevolge van de behandeling die nodig is om de conformiteit van het (de) PRODUCT(EN) met zijn verwachtingen te waarborgen


Verpakking


De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende vervoersnormen, teneinde een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. CLIËNTEN moeten aan dezelfde normen voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren. Daarom wordt de KLANT verzocht het PRODUCT dat hem/haar niet bevalt in zijn originele verpakking en in goede staat, geschikt voor herverkoop, terug te sturen met het naar behoren ingevulde retourformulier.


Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen

 • Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere artikelen
 • Tijdens een veiling gesloten overeenkomsten


BIJLAGE 2
LEVERINGSBELEID


Leveringsgebied


De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen binnen het TERRITORIE worden geleverd.


Het is onmogelijk een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit TERREIN.


De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) door de KLANT tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres(sen).


Verzendtijd


De termijnen voor de voorbereiding van een bestelling en de opstelling van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN zijn vermeld op de INTERNET SITE. Deze tijden zijn exclusief weekends en feestdagen.


Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres correct is.


Leveringstijden & kosten


Tijdens het bestelproces vermeldt de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke leveringstermijnen en verzendingsopties voor de aangekochte PRODUCTEN.


De verzendkosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte PRODUCTEN.


Details over levertijden en kosten staan vermeld op de SITE.


Wijze van levering


Het pakket wordt aan de KLANT geleverd tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.


In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang worden achtergelaten bij de KLANT, zodat deze zijn pakket kan gaan ophalen in zijn postkantoor of bij de vervoerder.


Leveringsproblemen


De KLANT wordt geïnformeerd over de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, op het einde van het online bestelproces, alvorens de bestelling te bevestigen.


Er is bepaald dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Indien de KLANT dit nalaat, moet hij de VERKOPER formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en, in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij het contract beëindigen.


De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag terugbetalen dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, via dezelfde betalingsmethode die de KLANT heeft gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN.


De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat hij over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder in kennis te stellen van elke tijdens de levering vastgestelde schade of gedeeltelijk verlies.


Bovenaan de pagina